Stichting ‘Best Besteed’


Inleiding

De Stichting ‘Best Besteed’ is op 23 december 1997 opgericht door de directeuren van enkele zakelijke ondernemingen. Zij besloten om het geld, dat hun bedrijven anders jaarlijks zouden besteden aan commerciële eindejaars relatiegeschenken, te bestemmen voor het lenigen van sociale nood in Breda en directe omgeving. De stichting heeft tot doel dit geld in dat kader op een verantwoorde manier te besteden.


‘Best Besteed’ wordt door de belastingdienst erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN/fiscaalnummer ANBI: 806525848.


Doelstelling

  1. De stichting heeft ten doel de geldelijke ondersteuning van personen, in Breda en directe omgeving, die financiële noden hebben die niet uit overheidsbijdragen worden of kunnen worden gedekt

  2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door een beroep te doen op met name het bedrijfsleven en instellingen om fondsen te verzamelen ter verdeling onder de in lid 1 bedoelde (groepen van) natuurlijke personen.


Beleid voortvloeiende uit de doelstelling


  1. Projecten ter ondersteuning van groepen van natuurlijke personen

De stichting richt zich niet rechtstreeks op leniging van individuele nood, maar bij voorkeur op activiteiten en projecten die de problematische situatie kunnen verlichten waarin groepen mensen (dreigen te) verkeren. Instanties kunnen daartoe aanvragen indienen bij de stichting. Anderzijds neemt de stichting ook soms zelf initiatief tot het verlenen van financiële ondersteuning ten behoeve van projecten, dan wel nodigt de stichting instanties uit om aanvragen daarvoor te doen.


  1. Ondersteuning van individuen die in financiële nood verkeren

Niet rechtstreeks. De stichting bezit niet de middelen, noch de deskundigheid om zelf individuele omstandigheden te beoordelen, in relatie tot wettelijke en voorliggende voorzieningen. Rechtstreekse aanvragen van individuen in financiële nood worden dan ook niet in behandeling genomen c.q. gehonoreerd. In voorkomend geval wordt bij individuele noodsituaties verwezen naar hulpverleningsinstanties c.q. de stichting HIBO (Hulp in Bijzondere Omstandigheden).


Wel indirect. De stichting draagt indirect wel bij tot oplossing dan wel verlichting van individuele sociale nood door het onderhouden van een fonds, waaruit de stichting Hulp in Bijzondere Omstandigheden (HIBO) kan putten voor het lenigen van individuele nood, daar waar wettelijke voorliggende voorzieningen ontbreken of niet afdoende zijn. Dit gebeurt op grond van een met HIBO gesloten overeenkomst. De stichting HIBO brengt halfjaarlijks (anoniem) verslag uit van de, uit het door onze stichting gefinancierde fonds, bestede gelden. Op grond van de verslaglegging volgt aanvulling van het fonds, voor zover de middelen van onze stichting daarvoor toereikend zijn.


Voorwaarden die gelden bij schenkingen van de stichting

De verstrekte gelden dienen rechtstreeks en verantwoord ten goede te komen aan de doelgroep van ‘Best Besteed’. Leningen worden niet verstrekt. Het financieren van organisatiekosten c.q. het verstrekken van subsidie behoort niet tot de doelstelling van Best Besteed.

Schenkingen van de stichting, steeds op grond van schriftelijke aanvragen, worden gedaan onder de volgende voorwaarden:


Het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:


Het vermogen wordt beheerd door het bestuur, waarbij de voorzitter en de secretaris/penningmeester een gezamenlijke (geen afzonderlijke) tekenbevoegdheid hebben. Beiden zijn pashouder in het kader van internetbankieren, waardoor gewaarborgd is dat een bestuurslid niet over het vermogen kan beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.


Het vermogen bij opheffing

Bij opheffing van de stichting zal een eventueel batig saldo van het vermogen worden bestemd voor een algemeen nut beogende rechtspersoon, waarvan het doel overeenstemt met de doelstellingen van de stichting of deze zoveel mogelijk benadert, zoals is vastgelegd in de statuten: art. 12 lid 7.


Geldwerving

Getracht wordt bij bedrijven en instellingen, serviceclubs etc. fondsen te verzamelen. Op dit moment zijn de belangrijkste bronnen Van Dijnsen Installatiewerken BV en Van Dijnsen Beheer BV te Breda. Bij evenementen en festiviteiten van deze bedrijven werd de stichting Best Besteed met succes gepromoot als alternatief voor cadeaus en attenties. Regelmatig wordt de stichting gepresenteerd en getipt bij serviceclubs.


Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden: G.J.A.M. van Dijnsen, voorzitter; J.C.P.M. Korebrits, secretaris/penningmeester en A. Rietveld, lid. Vergaderingen vinden in principe 2 x per jaar plaats en vaker als dat nodig is.


Onkostenvergoeding

De bestuursleden van ‘Best Besteed’ ontvangen geen beloning of vacatiegelden. In principe kunnen bestuursleden declaraties indienen voor kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de stichting. In de praktijk worden doorgaans geen kosten gedeclareerd. De bestuursleden beschouwen hun inzet in algemene zin als een charitatieve bijdrage aan de ideële doelstelling van de stichting. Organisatiekosten als vergaderfaciliteiten, kosten postbus, kleine administratieve benodigdheden etc. komen op grond van de reeds genoemde attitude voor rekening van Van Dijnsen Beheer BV.


Bekendheid en PR

De stichting ‘Best Besteed’ stelt zich wat dit aangaat in principe ‘low profile’ op. Dit heeft voornamelijk te maken met het relatief beperkte vermogen. Het bestuur is op de hoogte van het plaatselijke welzijnscircuit en de stichting is in die kringen ook bekend. Dankbaar wordt gebruik gemaakt van promotie van ‘Best Besteed’ als ‘goed doel’ bij evenementen en bedrijfsfestiviteiten.


Stichting Best Besteed

Postbus 4911

4803 EX Breda

email: info@bestbesteed.nl


Een overzicht van onze financiele verslagen vindt u hier.

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 20087678.

(c) Stichting Best Besteed, November 2013.

2